• VIEW THE SEAT PLAN
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A Contemporary Evening (Bolshoi Ballet 2016)
Cinema: AMC Pacific Place
House: 4
Show Time: May 13 2017 (Sat)
07:00 PM
Category:

Available Non-vibrating Seats

Processing

Sold

Available Vibrating Seats

Wheelchair space

GXXXXXXXXXXXXGFXXXXXXXXXXFXXFEXXXXXXXXXXEXXEDXXXXXXXXXXDXXDCXXXXXXXXXXCXXCB121110XXXXXXXBXXBA11109XXXXA21A

銀 SCREEN 幕


(Online Ticketing will be stopped at 60 minutes before the show starts)
Please Sign UP / Login first for ticket purchasing
Gift card holder should set personal password before the first online transaction or balance checking.